Chủ đề

- Nghị quyết 19 được Chính phủ ban hành và quyết liệt triển khai thực hiện nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Dù vẫn còn khoảng cách giữa mục tiêu, yêu cầu với kết quả thực hiện, song việc rút ngắn được hàng trăm giờ khi làm thủ tục hải quan, thuế, bảo hiểm, điện, đất đai, xây dựng… trong năm 2015 là kết quả rất đáng khích lệ.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại buổi làm việc với Tổng cục Thuế về công tác quản lý và cải cách thủ tục hành chính

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại buổi làm việc với Tổng cục Thuế về công tác quản lý và cải cách thủ tục hành chính

“Cải cách hành chính – Thủ tục hành chính, không phải đầu tư nhiều tiền bạc, chỉ cần trách nhiệm, ý chí, quyết tâm cao và việc làm cụ thể thiết thực thì sẽ tạo ra động lực, nguồn lực rất lớn cho phát triển đất nước. Vì vậy, không thể nói chung chung mà phải có mục tiêu, kế hoạch, địa chỉ cụ thể… cải cách việc gì, thuận lợi dễ dàng cho người dân và doanh nghiệp hơn trước như thế nào, quy định thế nào – thủ tục nào phải bỏ… thủ tục về thuế, hải quan, bảo hiểm, xây dựng, đất đai, cấp điện… giảm xuống bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ… đến lúc nào bằng được các nước trong khu vực và các nước phát triển… Kết quả cải cách hành chính – thủ tục hành chính là phải đo đếm được”.

(Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh tại Hội nghị Cải cách hành chính, 26/03/2015)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại một buổi làm việc

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại một buổi làm việc

238

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao đổi ý kiến với các Phó Thủ tướng

Trong báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chính phủ, do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trình bày tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII ngày 22/3/2016 đã nêu rõ: “Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã trình và được Quốc hội phê chuẩn cơ cấu tổ chức với 22 bộ, cơ quan ngang bộ; không thành lập mới và đã giảm 01 tổng cục so với đầu nhiệm kỳ; ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ; hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; khắc phục tình trạng chồng chéo hoặc bỏ trống chức năng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; sửa đổi, bổ sung quy định về tổ chức cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và đặc thù của địa phương; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành.

Trong hoạt động, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, kết hợp trách nhiệm của tập thể với đề cao trách nhiệm cá nhân của Thủ tướng và của từng thành viên Chính phủ; chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của Đảng, các quy định của Hiến pháp, pháp luật; thống nhất quản lý thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại. Chú trọng nâng cao năng lực quản trị, dự báo và xây dựng cơ chế chính sách; đề cao trách nhiệm giải trình; coi trọng việc tham vấn ý kiến chuyên gia, nhà khoa học và phản biện xã hội. Bảo đảm hiệu lực của bộ máy nhà nước từ Trung ương đến cơ sở và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp; tạo điều kiện để Hội đồng nhân dân thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo luật định. Tăng cường phân cấp cho chính quyền địa phương gắn với đề cao trách nhiệm người đứng đầu.

Chú trọng đào tạo và nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ, công chức; thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng và Nhà nước về tinh giản bộ máy hành chính. Tiếp tục thực hiện luân chuyển cán bộ. Hoàn thành các đề án về cán bộ. Ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, nhất là tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, đạo đức công vụ. Đã ban hành và triển khai Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Đẩy mạnh phòng chống tiêu cực trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Tập trung cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Trong 5 năm, đã ban hành 25 Nghị quyết và nhiều văn bản chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa 4.471 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 94,7%. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử, cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ nhân dân, doanh nghiệp và công tác quản lý, điều hành. Chỉ số về năng lực cạnh tranh và môi trường đầu tư, kinh doanh tăng lên khá nhanh.

Thủ tướng Chính phủ đã nỗ lực cao nhất để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, pháp luật. Tập trung lãnh đạo công tác của Chính phủ, các thành viên Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp; triệu tập và chủ tọa các phiên họp của Chính phủ; quyết định về những vấn đề có ý kiến khác nhau. Thành lập các hội đồng, tổ chức tư vấn giúp Thủ tướng giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, phê chuẩn, điều động các chức danh theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước. Các thành viên Chính phủ đã nỗ lực hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao và tích cực tham gia vào công việc chung của Chính phủ; phối hợp công tác ngày càng chặt chẽ, hiệu quả và tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nghe báo cáo về quy hoạch xây dựng Thành phố Hà Nội

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nghe báo cáo về quy hoạch xây dựng Thành phố Hà Nội

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nghe báo cáo về quy hoạch hạ tầng giao thông Hà Nội

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nghe báo cáo về quy hoạch hạ tầng giao thông Hà Nội

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Hội nghị Triển khai công tác của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Hội nghị Triển khai công tác của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Hội nghị Tổng kết của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Hội nghị Tổng kết của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc với Bộ Y tế

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc với Bộ Y tế

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao đổi với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Đức Thúy

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao đổi với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Đức Thúy

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Hội nghị Triển khai nhiệm vụ kế hoạch 2014 của Bộ Giao thông vận tải

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Hội nghị Triển khai nhiệm vụ kế hoạch 2014 của Bộ Giao thông vận tải

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam

244-2

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Tập đoàn Dệt may

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Tập đoàn Điện lực

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Tập đoàn Điện lực

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị Tổng kết của Bộ Tài chính

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị Tổng kết của Bộ Tài chính

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Tập đoàn Viễn thông Quân đội

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Tập đoàn Viễn thông Quân đội

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Lãnh đạo Tổng Công ty Cao su

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Lãnh đạo Tổng Công ty Cao su

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Lễ khởi công xây dựng cầu Vàm Cống

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Lễ khởi công xây dựng cầu Vàm Cống

248-1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao đổi ý kiến với Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao đổi ý kiến với Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc với Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc với Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Lễ Khởi công xây dựng luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào Sông Hậu

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Lễ Khởi công xây dựng luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào Sông Hậu

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Lễ Khởi công xây dựng Đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Lễ Khởi công xây dựng Đường cao tốc Long Thành – Dầu Giây

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm Lễ hợp long cầu Cửa đại (Quảng Nam)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm Lễ hợp long cầu Cửa đại (Quảng Nam)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Lễ Khởi công Thủy điện Lai Châu

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Lễ Khởi công Thủy điện Lai Châu

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm nhà máy giấy An Hòa

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm nhà máy giấy An Hòa

252-2

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khảo sát vị trí xây dựng Nhà máy thủy điện Lai Châu

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khảo sát vị trí xây dựng Nhà máy thủy điện Lai Châu

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm công trường xây dựng

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm công trường xây dựng

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kiểm tra tiến độ dự án xây dựng cầu Nhật Tân (Hà Nội)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kiểm tra tiến độ dự án xây dựng cầu Nhật Tân (Hà Nội)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và nguyên Tổng Bí Lê Khả Phiêu tại Lễ khánh thành cầu Năm Căn (Cà Mau)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và nguyên Tổng Bí Lê Khả Phiêu tại Lễ khánh thành cầu Năm Căn (Cà Mau)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Lào thăm Công ty sữa TH

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Lào thăm Công ty sữa TH

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm hỏi động viên cán bộ và công nhân viên tại Lễ khánh thành Nhà máy thủy điện Sơn La

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm hỏi động viên cán bộ và công nhân viên tại Lễ khánh thành Nhà máy thủy điện Sơn La

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng  cắt băng khánh thành sân bay Phú Quốc và đường bay Vietjet

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cắt băng khánh thành sân bay Phú Quốc và đường bay Vietjet

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng  cắt băng khánh thành dự án xây dựng cầu Vĩnh Thịnh

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cắt băng khánh thành dự án xây dựng cầu Vĩnh Thịnh

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm hỏi công nhân

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm hỏi công nhân

258-2

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Campuchia Hunsen dự Lễ khánh thành khu di tích lịch sử Đoàn 125 (Đồng Nai)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đại biểu dự Hội nghị Chính phủ với Doanh nghiệp

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đại biểu dự Hội nghị Chính phủ với Doanh nghiệp

Cán bộ nhân viên Cửa khẩu Ma Lù Thàng chào đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Cán bộ nhân viên Cửa khẩu Ma Lù Thàng chào đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Bình Định

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Bình Định

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc với tỉnh Bắc Giang

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc với tỉnh Bắc Giang

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Kiên Giang

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Kiên Giang

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc với các tỉnh Vĩnh Long; Hậu Giang

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc với các tỉnh Vĩnh Long; Hậu Giang

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc với các tỉnh Đồng Tháp, Long An, An Giang

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc với các tỉnh Đồng Tháp, Long An, An Giang

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Tháp

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Tháp

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Cần Thơ

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Cần Thơ

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Hậu Giang

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Hậu Giang

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Cà Mau

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Cà Mau

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Nai

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Nai

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh An Giang

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh An Giang

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Bạc Liêu

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Bạc Liêu

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Bình Dương

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Bình Dương

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Đắk Nông

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Đắk Nông

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Lâm Đồng

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Lâm Đồng

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Thừa Thiên - Huế

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Thừa Thiên – Huế

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Tây Ninh

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Tây Ninh

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Bình Phước

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Bình Phước

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Kạn

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Kạn

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Nam

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Nam

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm công trình tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng tại tỉnh Quảng Nam

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm công trình tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng tại tỉnh Quảng Nam

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Gia Lai

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Gia Lai

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Kom Tum

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Kom Tum

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Sóc Trăng

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Sóc Trăng

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Khánh Hòa

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Khánh Hòa

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc với Quân khu 9

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc với Quân khu 9

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Ninh

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Ninh

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Thuận

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Thuận

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự và phát biểu tại Diễn đàn Đầu tư Việt - Mỹ, đồng thời đối thoại với các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự và phát biểu tại Diễn đàn Đầu tư Việt – Mỹ, đồng thời đối thoại với các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ

280-1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tham dự Lễ khai trương dự án đường cao tốc Thái Nguyên – Bắc Kạn

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lắng nghe Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng trình bày tiến độ xây dựng Nhà Quốc hội mới

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lắng nghe Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng trình bày tiến độ xây dựng Nhà Quốc hội mới

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chúc mừng việc Vệ tinh VINASAT-2 được phóng thành công lên quỹ đạo không gian vũ trụ

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chúc mừng việc Vệ tinh VINASAT-2 được phóng thành công lên quỹ đạo không gian vũ trụ

MỤC LỤC
[ẩn]

Ban Biên Tập

…”Dân chủ và Nhà nước pháp quyền là cặp song sinh trong một thể chế chính trị hiện đại”…

…”Dân chủ và Nhà nước pháp quyền là cặp song sinh trong một thể chế chính trị hiện đại”…

Đầu 2014, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có bài viết: “Hoàn thiện thể chế, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, thực...
“Nhân loại cần một thế giới không có chiến tranh, không còn đói nghèo”

“Nhân loại cần một thế giới không có chiến tranh, không còn đói nghèo”

Trong Phiên thảo luận Cấp cao của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 68 tại New York, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có bài phát biểu thể hiện nỗ lực và mong muốn của Việt Nam...
“Xây dựng lòng tin chiến lược… Vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển và thịnh vượng ở Châu Á”

“Xây dựng lòng tin chiến lược… Vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển và thịnh vượng ở Châu Á”

Năm 2013, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã thăm Nga, thăm Hoa Kỳ và phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc; thăm Nhật Bản và đưa quan...
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên