Chủ đề

xếp hạng đặc biệt

2 Tổng công ty được xếp hạng đặc biệt

06/10/2015 | Chỉ đạo – Điều hành

2 Tổng công ty được xếp hạng đặc biệt

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý vận dụng xếp hạng Tổng công ty đặc biệt đối với 2 Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí và Điện lực Dầu khí Việt Nam. Phó Thủ tướng lưu ý, việc xếp hạng Tổng công ty đặc biệt đối với Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil) sẽ được xem xét sau khi Thanh tra Chính phủ...

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam được xếp hạng đặc biệt

17/08/2015 | Chỉ đạo – Điều hành

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam được xếp hạng đặc biệt

Thủ tướng Chính phủ đồng ý vận dụng xếp hạng Tổng công ty đặc biệt đối với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam. Theo quy định tại Nghị định 51/2013/NĐ-CP ngày...