Chủ đề

VietnamDefence

Điệp viên thế kỷ XX: “Bàn tay” của Moskva

23/12/2013 | Quốc tế

Điệp viên thế kỷ XX: “Bàn tay” của Moskva

Căn cứ vào các tài liệu báo cáo mật thì trong thời gian chiến tranh thế giới lần thứ hai, Moskva có tới 200 điệp viên hoạt động ở Anh và Mỹ, trong đó có cả những nhân vật chủ chốt của lưới tình báo Cambridge. Căn cứ vào các tài liệu báo cáo mật thì trong thời gian chiến tranh thế giới lần thứ hai, Moskva...