Chủ đề

Trung tâm Tác chiến An ninh mạng

Chính quyền Lãnh thổ Bắc Úc thành lập Trung tâm Tác chiến An ninh mạng

16/04/2018 | Không gian mạng

Chính quyền Lãnh thổ Bắc Úc thành lập Trung tâm Tác chiến An ninh mạng

Ngày 15/04, Chính quyền Lãnh thổ Bắc Úc (NT) vừa công bố về khoản đầu tư 1,5 triệu AUS (1,16 triệu USD) trong vòng 3 năm, như một phần trong Ngân sách 2018 để tăng cường năng lực an ninh mạng cho chính phủ NT. Chính quyền Lãnh thổ Bắc Úc thành lập Trung tâm Tác chiến An ninh mạng Ngân sách trên được dùng để ứng...