Chủ đề

thế lực thống trị vùng biển

Nguyên nhân sâu xa tham vọng biển của Trung Quốc

14/07/2014 | Chính trị

Nguyên nhân sâu xa tham vọng biển của Trung Quốc

Biển cả và đất liền nay đã cùng nằm trong một địa thế chiến lược đơn nhất tại châu Á. Uy thế hải quân đã trở thành điều kiện tiên quyết của sự thống lĩnh khu vực. Truyền thống chiến lược lớn của Trung Quốc là hướng vào lục địa. Ngoại trừ một vài lần dưới thời nhà Nguyên và nhà Minh, nói...