Chủ đề

Thảo luận tại tổ

Ngày làm việc thứ chín Hội nghị Ban Chấp hành TW

08/10/2013 | Thời sự

Ngày làm việc thứ chín Hội nghị Ban Chấp hành TW

Theo chương trình làm việc của Hội nghị, sáng 8/10, ngày làm việc thứ chín Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, các đại biểu Hội nghị làm việc tại tổ. Ngày làm việc thứ chín Hội nghị Ban Chấp hành TW Các đại biểu đã nghiên cứu, góp ý sửa trực tiếp vào dự thảo Hiến pháp năm 1992 (sửa...