Chủ đề

thành quả cách mạng

Chống diễn biến hòa bình: Không thể phủ nhận thành quả cách mạng và vai trò lãnh đạo của Đảng

14/08/2019 | Chính trị

Chống diễn biến hòa bình: Không thể phủ nhận thành quả cách mạng và vai trò lãnh đạo của Đảng

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đất nước đổi mới, đời sống của các tầng lớp nhân dân ngày càng được nâng lên. Thế nhưng, các đối tượng thù địch luôn tìm cách bôi nhọ, xuyên tạc lịch sử nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc,...