Chủ đề

sinh thêm con

Bộ Y tế đề xuất 3 phương án sửa quy định mức sinh con

09/10/2017 | Chính trị

Bộ Y tế đề xuất 3 phương án sửa quy định mức sinh con

Sinh thoải mái, sinh ít hơn 2 con, duy trì vợ chồng chỉ có 2 con, là 3 phương án điều chỉnh mức sinh do Bộ Y tế dề xuất. Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII dự kiến thảo luận nhiều vấn đề kinh tế – xã hội, tài chính – ngân sách, bộ máy và đời sống quan trọng; trong đó có...