Chủ đề

quỹ Quỹ phòng chống tội phạm

Thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương

02/07/2019 | Chính trị

Thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương

Ngày 22/01/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 04/2019/QĐ-TTg về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm. Theo đó, kể từ ngày 10/3/2019, Bộ Công an chịu trách nhiệm quản lý, điều hành Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương theo quy định của pháp luật. Thành lập, quản lý...