Chủ đề

Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược

Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược khóa XIII: Bước đi thận trọng, bài bản

11/03/2019 | Chính trị

Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược khóa XIII: Bước đi thận trọng, bài bản

Theo nhiều chuyên gia, việc quy hoạch cán bộ cho một nhiệm kỳ sẽ bảo đảm tính tập trung hơn trong lựa chọn cán bộ có tài năng, đức độ thật sự. Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém. Lời căn dặn đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho thấy cán bộ có vai trò quyết định mọi thành...