Chủ đề

Nhà báo Tạ

Nhà báo Tạ Bích Loan ấn tượng 3 câu hỏi mở

30/11/2013 | Văn hóa

Nhà báo Tạ Bích Loan ấn tượng 3 câu hỏi mở

“Nếu bạn được đề ra 3 điều luật mới cho đất nước, những điều luật đó là gì?”. “Nếu được làm người lớn (30 tuổi) trong 1 ngày, bạn sẽ làm gì và tại sao?”. “Nếu được gặp mặt một nhân vật nổi tiếng trong quá khứ hoặc hiện tại, bạn sẽ gặp ai? Tại sao? Bạn sẽ hỏi họ...