Chủ đề

khung giá dịch vụ

Bộ GTVT được quyền định khung giá dịch vụ tại cảng

03/06/2015 | Kinh tế

Bộ GTVT được quyền định khung giá dịch vụ tại cảng

Khung giá cần rà soát các loại phí, lệ phí hàng hải và giá dịch vụ tạo sự thống nhất với dự án Luật phí, lệ phí và Luật giá 2012. Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hàng hải Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý cho biết, Ủy ban pháp...