Chủ đề

HR 1897

Những nhận xét áp đặt thiếu thiện chí của “Đạo luật Nhân quyền Việt Nam 2013 – HR 1897″

28/06/2013 | Chính trị

Những nhận xét áp đặt thiếu thiện chí của “Đạo luật Nhân quyền Việt Nam 2013 – HR 1897″

“Đạo luật nhân quyền cho Việt Nam năm 2013 – HR 1897″ của Quốc Hội Hợp chủng quốc Hoa kỳ, nhằm “thúc đẩy tự do và dân chủ ở Việt Nam” được đăng tải trên trang blog phản động Anh Ba Sàm mấy hôm nay, gây nhiều phản ứng từ dư luận trong nước. Những nhận xét áp đặt thiếu thiện...