Chủ đề

Hiên pháp 1992 sửa đổi

Kinh tế Nhà nước tiếp tục giữ vai trò chủ đạo

05/11/2013 | Kinh tế

Kinh tế Nhà nước tiếp tục giữ vai trò chủ đạo

Hôm nay, 5/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi. Về các thành phần kinh tế (khoản 1 Điều 51), theo Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, đa số ý kiến tán thành với quy định về thành phần kinh tế trong Dự thảo, nhưng đề nghị phân biệt rõ giữa khái niệm kinh tế nhà nước”...