Chủ đề

Hàng rào điện tử McNamara

Hàng rào điện tử Mc Namara trong chiến tranh Việt Nam điều hành thế nào?

30/06/2016 | An Ninh Quốc Phòng

Hàng rào điện tử Mc Namara trong chiến tranh Việt Nam điều hành thế nào?

Từ 1968 đến 1973, quân đội Mỹ chi khoảng 1 tỉ USD/năm cho hoạt động của hàng rào điện tử McNamara dọc vĩ tuyến 17 và đường mòn Hồ Chí Minh nhằm ngăn chặn sự tiếp tế của miền Bắc cho miền Nam. Nhưng hoạt động điều hành hàng rào này cùng các cảm biến trong rừng núi Trường Sơn lại nằm tận Thái Lan. Theo...

Hàng rào điện tử McNamara trong chiến tranh Việt Nam điều hành thế nào?

28/09/2015 | An Ninh Quốc Phòng

Hàng rào điện tử McNamara trong chiến tranh Việt Nam điều hành thế nào?

Từ 1968 đến 1973, quân đội Mỹ chi khoảng 1 tỉ USD/năm cho hoạt động của hàng rào điện tử McNamara dọc vĩ tuyến 17 và đường mòn Hồ Chí Minh nhằm ngăn chặn...