Chủ đề

dmc

Bao nhiêu công ty thành viên của PVN đang thua lỗ?

09/05/2017 | Kinh tế

Bao nhiêu công ty thành viên của PVN đang thua lỗ?

Trên cơ sở hợp nhất của 20 đơn vị thành viên, PVN là tập đoàn có tổng tài sản lớn nhất Việt Nam nhưng một số công ty thành viên đang chịu thua lỗ những năm gần đây. Theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2015 của PVN, trên cơ sở hợp nhất báo cáo của 20 đơn vị thành viên, tổng tài sản toàn tập...