Chủ đề

điều 62 và điều 77 Luật BHXH

Cần sửa không chỉ điều 60 Luật BHXH

01/06/2015 | Xã hội

Cần sửa không chỉ điều 60 Luật BHXH

Chúng tôi đã phỏng vấn ông ĐẶNG NGỌC TÙNG, chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, xung quanh kiến nghị xem xét sửa điều 60, điều 62 và điều 77 Luật BHXH. Trong khi Quốc hội thảo luận sôi nổi và chuẩn bị lấy ý kiến biểu quyết về việc sửa hay không sửa điều 60 của Luật bảo hiểm xã hội (BHXH),...