Chủ đề

đaiị học công lập

Học phí trường đại học công sẽ tăng đến đâu?

08/07/2019 | Giáo dục

Học phí trường đại học công sẽ tăng đến đâu?

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Giáo dục đại học (luật Giáo dục đại học sửa đổi) được Quốc hội thông qua đã đi vào thực tế (từ ngày 1.7.2019). Với người học, nội dung tác động nhiều nhất chính là việc tăng học phí khi các trường được thực hiện tự chủ. Thí sinh trúng tuyển...
Chủ đề liên quan: ,