Chủ đề

CPTTP

“Công đoàn phải khắc phục tư duy nặng về hiếu, hỉ khi vào CPTTP”

02/11/2018 | Chính trị

“Công đoàn phải khắc phục tư duy nặng về hiếu, hỉ khi vào CPTTP”

Phải khắc phục bệnh hành chính, tư duy cũ nặng về hiếu, hỉ, phải hướng tới đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động” Đại biểu Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch TLĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh điều này khi thảo luận tại tổ về đề nghị phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ...