Chủ đề

chế độ dân chủ

Không thể có một nền dân chủ “hòa tan” ở Việt Nam

06/08/2018 | Chính trị

Không thể có một nền dân chủ “hòa tan” ở Việt Nam

Nhân loại đang sống trong những năm cuối thập niên thứ hai, thế kỷ 21, trong thời đại toàn cầu hóa và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Khác với quá trình toàn cầu hóa trước đây, toàn cầu hóa ngày nay dựa trên cuộc cách mạng khoa học hiện đại, đặc biệt là có vai trò của công nghệ thông tin. Nếu...

Hiểu đúng về bản chất của chế độ dân chủ ở Việt Nam

29/03/2018 | Chính trị

Hiểu đúng về bản chất của chế độ dân chủ ở Việt Nam

Một trong những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được Nghị quyết Trung ương khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng chỉ ra là...

Tiếng nói lạc lõng, làm tổn thương đến tình cảm và lợi ích của nhân dân Việt Nam

23/05/2017 | Chính trị

Tiếng nói lạc lõng, làm tổn thương đến tình cảm và lợi ích của nhân dân Việt Nam

Có lẽ, chỉ có những kẻ mù quáng, hoặc vì những lý do chính trị cá nhân mới phủ nhận quyền con người ở quốc gia này hay quốc gia khác.  Ngày nay, chế độ...

Ai sẽ là Thủ tướng lâm thời của Thái Lan?

07/07/2014 | Quốc tế

Ai sẽ là Thủ tướng lâm thời của Thái Lan?

Một số học giả Thái Lan nhận định, có nhiều khả năng Đại tướng Prayuth sẽ làm Thủ tướng của Chính phủ lâm thời. Tướng Prayuth Chan-ocha. (Ảnh: AFP). Hôm...