Chủ đề

chanh chấp chủ quyền

Nỗ lực giải quyết các tồn đọng về biên giới lãnh thổ và hải đảo

06/03/2018 | Chính trị

Nỗ lực giải quyết các tồn đọng về biên giới lãnh thổ và hải đảo

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XII về kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc,” những năm qua, Việt Nam đã nỗ lực giải quyết các vấn đề còn tồn đọng về biên giới lãnh thổ, biển đảo, bảo đảm chủ quyền, quyền...

Toan tính ‘quân đội đi trước, người dân tiếp bước’ của Trung Quốc

06/10/2014 | Quốc tế

Toan tính ‘quân đội đi trước, người dân tiếp bước’ của Trung Quốc

Sâu xa hơn, đảo nhân tạo hay giàn khoan Hải Dương-981 đều nhằm khẳng định hoạt động xác lập chủ quyền thực tế tại Biển Đông. Vào tháng 5 và tháng 6/2014,...