Chủ đề

(Chính trị) - Đó là chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng bộ cơ quan, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương.

Báo cáo tổng kết công tác của Đảng bộ cơ quan năm 2018 tại Hội nghị, đồng chí Bùi Ngọc Quý, Phó Bí thư Đảng bộ cơ quan nhấn mạnh, thực hiện các Nghị quyết Trung ương; nghị quyết của Đảng bộ Khối; nghị quyết và chương trình, kế hoạch công tác của Đảng bộ,  Đảng ủy và các cấp ủy trực thuộc đã phối hợp lãnh đạo các vụ, đơn vị, các đoàn thể cơ quan lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Ban.

Đồng chí Bùi Ngọc Quý báo cáo kết quả công tác Đảng năm 2018 của Đảng bộ Ban Tuyên giáo Trung ương - ảnh: HM

Đồng chí Bùi Ngọc Quý báo cáo kết quả công tác Đảng năm 2018 của Đảng bộ Ban Tuyên giáo Trung ương – ảnh: HM

Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục lãnh đạo các tổ chức đảng tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm nguyên tắc của Đảng trong mọi hoạt động; từng bước đưa hoạt động của các cấp ủy trong Đảng bộ đi vào nền nếp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, tổ chức đảng.

Năm 2018, Đảng ủy cũng đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đổi mới và nâng cao hiệu quả việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của các cấp ủy Đảng.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã tạo được tác động tích cực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng. Qua đó, tạo được sự đồng thuận, quyết tâm trong thực hiện các đề án của Ban về rà soát, sắp xếp, tinh giản tổ chức bộ máy, biên chế. Kịp thời kiện toàn tổ chức đảng và kiện toàn các cấp ủy theo yêu cầu sắp xếp tổ chức, bộ máy.

Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng có nhiều chuyển biến về nhận thức; bám sát tình hình thực tiễn và yêu cầu của công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là kiểm tra, giam sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, phục vụ có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đước, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật.

Đồng chí Võ Văn Phuông phát biểu chỉ đạo hội nghị - ảnh: HM

Đồng chí Võ Văn Phuông phát biểu chỉ đạo hội nghị – ảnh: HM

Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế còn tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 của Đảng bộ. Đó là, một số cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu và chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong học tập nghị quyết, trong tự nghiên cứu để học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và chấn chỉnh thực hiện kỷ luật, kỷ cương.

Một số đồng chí cấp ủy viên chưa đầu tư để nâng cao nghiệp vụ công tác Đảng và lãnh đạo hoạt động của đảng bộ bộ phận, chi bộ đã làm hạn chế vị trí, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát còn có mặt hạn chế, nhất là việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của các chi bộ. Một số chi ủy, chi bộ chưa coi trọng công tác kiểm tra, đôn đốc, theo dõi thực hiện; một số yếu điểm đã được Đảng ủy chấn chỉnh nhưng chậm đi vào nền nếp. Hầu hết cán bộ được cử đi học tập, bồi dưỡng không thực hiện việc định kỳ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.

Hội nghị còn thảo luận phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Đảng bộ cơ quan. Theo đó, năm 2019, Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng ủy cơ quan lãnh đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị; thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông đề nghị, năm 2019, toàn Đảng bộ cần thực hiện nghiêm Kết luận số 38, ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đọi ngũ cán bộ, đảng viên”; tiếp tục thực hiện các quy định về nêu gương, đặc biệt là Quy định số 08 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; làm tốt công tác phối hợp với lãnh đạo các vụ, đơn vị trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ cụ thể.

Đồng chí Võ Văn Phuông yêu cầu, trong Quý I, Đảng ủy và các chi bộ rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết của các cấp ủy đảng.

Đồng chí Võ Văn Phuông trao tặng Bằng khen cho các chi bộ vững mạnh tiêu biểu năm 2018 - ảnh: HM

Đồng chí Võ Văn Phuông trao tặng Bằng khen cho các chi bộ vững mạnh tiêu biểu năm 2018 – ảnh: HM

Cùng với đó, các chi bộ duy trì thực hiện nghiêm việc sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề. Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ phải lựa chọn những nội dung về tình hình nổi bật trong nước, các vấn đề của cơ quan, đơn vị để phổ biến, trao đổi. Trong sinh hoạt chi bộ, cần phải nâng cao tinh thần trách nhiệm công tác tự phê bình và phê bình, làm tốt việc tự phát hiện, đấu tranh chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc trong nội bộ trên tinh thần vì cái chung, đồng thời đẩy mạnh việc xây dựng đoàn kết nội bộ trên cơ sở đảm bảo các nguyên tắc của Đảng. Thực hiện công tác đánh giá chất lượng đảng viên, chi bộ thật sự công tâm, khách quan.

Về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, đồng chí Võ Văn Phuông đề nghị Ủy ban kiểm tra của Đảng ủy tham mưu kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy năm 2019.

Đồng chí Võ Văn Phuông cũng yêu cầu, Đảng ủy cần tiếp tục phối hợp tốt với cơ quan trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Đổi mới nội dung, phương pháp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác đảng. Mỗi đồng chí đảng viên phải nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, sự nêu gương, thực hiện tốt các nguyên tắc sinh hoạt Đảng, đẩy mạnh hơn nữa việc tự phê bình và phê bình, phát huy năng lực thực hành dân chủ, tích cực tham gia đóng góp xây dựng chi bộ, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Nhiệm vụ đặt ra trong năm 2019 là rất lớn, nhưng chắc chắn rằng, với sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao của tất cả các đảng viên và quần chúng, Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ theo kế hoạch và nhiệm vụ đột xuất được giao. Đồng chí Võ Văn Phuông khẳng định.

Dịp này, Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao tặng Bằng khen cho 7 chi bộ vững mạnh tiêu biểu năm 2018 và  51 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2018.

(Theo Đảng Cộng Sản)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên