Chủ đề

(Chính trị) - Lời nhắc nhở của người đứng đầu Đảng, Nhà nước là sự cần thiết. Bởi không phải tất cả hơn 90 triệu người dân Việt Nam đều có lập trường tư tưởng vững vàng trước những luận điệu xuyên tạc của bè lũ phản động nói chung và những bức xúc của nhân dân vẫn âm ỉ trước thái độ quan liêu, cửa quyền của một bộ phận cán bộ, công quyền nói riêng. 

Các kỳ Hội nghị Trung ương, Đại hội Đảng tiếp tục là “đề tài màu mỡ” cho những bọn phản động ở hải ngoại và “cây bút chửi thuê”

Cứ mối dịp Hội nghị, Đại hội Đảng sắp sửa diễn ra là vấn đề nhân sự, vấn đề lòng dân lại nhận được sự quan tâm đặc biệt từ giới truyền thông trong nước cũng như quốc tế, trong đó có những “nhà báo quốc tế” như Phạm Chí Dũng, Trần Văn…của Đài VOA, hoặc những nhà “dân chủ rởm” của Việt Tân luôn mang trong mình “dòng máu chửi thuê” đã ra rả xuyên tạc, công kích Đảng, Nhà nước, nhằm vào một bộ phận nhân dân thiếu thông tin, không có sự sáng suốt và bản lĩnh để gây hoang mang, mất lòng tin vào Đảng, Nhà nước, chế độ.

Những vấn đề quan trọng của Hội nghị

Hội nghị Trung ương 10, khoá XII khai mạc tại Hà Nội, dự kiến họp đến 18/5. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì và chỉ đạo các phiên họp. Tại Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII nghe báo cáo và thảo luận các nội dung quan trọng:

Đề cương Báo cáo chính trị và Đề cương báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011. Sau một quá trình bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện, các dự thảo Báo cáo này sẽ trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được tổ chức vào đầu năm 2021.

Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025. Những dự thảo văn kiện này, khi hoàn thành sẽ trình Đại hội XIII của Đảng.

Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng (sẽ trình Đại hội XIII của Đảng).

Tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại Hội nghị 10 lần này, Ban Chấp hành Trung ương cũng nghe báo cáo các công việc quan trọng của Bộ Chính trị đã chỉ đạo và giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 đến nay; nghe báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2018 và những tháng đầu năm 2019.

Trước đó, Tổng bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao các cơ quan trong thời gian ngắn đã nghiêm túc, tích cực chỉ đạo xây dựng tờ trình, báo cáo, đề án và dự án luật chuẩn bị trình hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) và kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. “Năm 2019, 2020, chúng ta đã và sẽ tiếp tục chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, lần này phải quan tâm, chỉ đạo sâu sát hơn từ nội dung cho đến công tác nhân sự của đại hội, tránh tình trạng cứ sắp đến đại hội là chỉ lo cho công tác nhân sự mà sao nhãng các công việc thường xuyên” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhắc nhở.

Có thể nói, lời nhắc nhở của người đứng đầu Đảng, Nhà nước là sự cần thiết. Bởi không phải tất cả hơn 90 triệu người dân Việt Nam đều có lập trường tư tưởng vững vàng trước những luận điệu xuyên tạc của bè lũ phản động nói chung và những bức xúc của nhân dân vẫn âm ỉ trước thái độ quan liêu, cửa quyền của một bộ phận cán bộ, công quyền nói riêng.

Thế lực thù địch chà đạp lên tinh thần dân tộc

“Việt Nam canh tân cách mạng đảng”, hay “Việt Tân” là một sản phẩm của số tướng lĩnh chế độ cũ từng có nhiều nợ máu với nhân dân, vẫn cay cú, hận thù cách mạng Việt Nam. Được sự hà hơi, tiếp sức của các cơ quan đặc biệt nước ngoài và bọn phản động quốc tế, nên chúng vẫn nuôi mộng xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lật đổ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Suy cho cùng, những Việt Tân và kẻ thù địch khác với lợi ích quốc gia dân tộc cũng chỉ là lũ âm binh chà đạp lên tinh thần dân tộc mà thôi.

Qua thời gian, với xu thế quốc tế hoà bình, tiến bộ, đồng thời với việc bị giới truyền thông vạch mặt vì những tội ác và hoạt động bịp bợm của mình, Việt Tân đã thay đổi phương thức hoạt động, từ bạo động chuyến sang cái gọi là “đấu tranh ôn hoà” nhằm kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, với mục tiêu xuyên suốt là lật đổ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chúng như một lũ âm binh, con sâu chuyên đi đục khoét, phá hoại, là mối mọt, bầy nhặng đầu đen của xã hội ngày đêm muốn rắp tâm phái hoại với những lời lẽ của những con người phản động, trong đó không ít là các nhà báo lỗi lạc, cộng tác với các trang mạng, và tòa soạn danh tiếng, chúng đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của nhà nước và đã bị xử lý của pháp luật và trở thành “con thiêu thân” cho các tổ chức, nhà Đài ở hải ngoại có tư tưởng chống đối Việt Nam.

Chúng không thể nghĩ thông được một điều là, nếu là người Việt thì phải trân trọng những gì mà cả dân tộc đang phải đấu tranh bảo vệ lãnh thổ, xây dựng đất nước chứ không phải “ngồi đổng nói trống không”, mang danh “chửi thuê”, mà chà đạp lên tinh thần dân tộc của người Việt Nam.

Một cách xây dựng thế trận lòng dân

Nhân dân là xương sống trên mọi mặt trận. Thế trận lòng dân là thành trì kiên cố trong sự nghiệp bảo vệ đất nước, được hình thành trên cơ sở lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc, ý chí quyết tâm chiến đấu bảo vệ đất nước của nhân dân. Thế trận lòng dân chính là niềm tin nhân dân gửi gắm vào Đảng, Nhà nước.

Theo đó, thời gian qua lũ âm binh kia triệt để lợi dụng những bất cập của công tác cán bộ gây bất bình trong dư luận và chiến dịch đốt lò tham nhũng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trong đó không ít cán bộ thuộc diện cấp Trung ương quản lý bị kỷ luật, để đưa ra những luận điệu sai sự thật, hòng làm suy giảm uy tín của Đảng, Nhà nước với quần chúng nhân dân.

Chọn được những cán bộ đủ đức đủ tài để phục vụ nhân dân là một cách để đập tan âm mưu của bè lũ phản động.

Còn nhớ, ngay từ Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 8 đã chỉ rõ: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ”.

Như thế, có thể thấy vận mệnh của đất nước, của chế độ tùy thuộc vào cái cách mà chúng ta lựa chọn đội ngũ cán bộ các cấp, trong đó có cấp chiến lược, những người đảm trách công việc nặng nề là chèo lái con thuyền quốc gia. Điều đó đòi hỏi sự trong sáng, tinh thần trách nhiệm cao cả vì sự nghiệp chung của những cán bộ lớp trước trong việc giới thiệu với cơ quan có thẩm quyền tuyển chọn những người xứng đáng.

Chúng ta đã có cả một hệ thống các quy định khá chặt chẽ của Đảng cho đến các quy định của Nhà nước, nhưng vẫn xảy ra tình trạng “một bộ phận không nhỏ” cán bộ, đảng viên trong bộ máy công quyền các cấp thoái hóa, biến chất, vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật, trong đó có những trường hợp hết sức nghiêm trọng và kéo dài.

Phải làm sao đó để có được một cơ chế tìm chọn hiền tài đúng đắn, tiến bộ, phù hợp thực tiễn hiện nay, chắc chắn chúng ta sẽ loại bỏ được những kẻ kém đức, kém tài, cơ hội, chui sâu leo cao, đồng thời tìm chọn được những cán bộ có đủ đức tài làm rường cột quốc gia, đáp ứng được sự mong mỏi của nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng chỉ rõ: “Ở trong xã hội, muốn thành công phải có ba điều kiện là: thiên thời, địa lợi và nhân hoà. Ba điều kiện ấy đều quan trọng cả. Nhưng thiên thời không quan trọng bằng địa lợi, mà địa lợi không quan trọng bằng nhân hoà. Nhân hoà là thế nào? Nhân hoà là tất cả mọi người đều nhất trí”.

Chính vì vậy, hơn bao giờ hết, ngày từ Hội nghị Trung ương, trước thềm Đại hội Đảng, cá nhân tôi cũng như triệu triệu người dân đất Việt mong muốn Đảng và Nhà nước ta chọn được những cán bộ liêm chính, đức tài vẹn toàn để đảm nhiệm các trọng trách, sẽ là những “trụ xương cánh” cứng rắn để Đảng cầm quyền và bộ máy chính quyền vững mạnh, phục vụ nhân dân một cách hiệu quả.

Đó chính là cách tốt nhất xây chắc thế trận lòng dân, cũng là biện pháp hữu hiệu nhất để đập tan được những âm mưu của bè lũ phản động đêm ngày ôm mộng canh tân chế độ cũ, một lũ âm binh sẵn sàng chà đạp lên tin h thần dân tộc.

(Theo Butdanh.net)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên