Chủ đề

Sơ đồ các thành viên Chính phủ

Ủy viên Bộ Chính trị – Thủ tướng Chính phủ
Phó thủ tướng
Chính phủ
Phó Thủ tướng
Chính phủ
Phó thủ tướng
Chính phủ
Phó thủ tướng
Chính phủ
Phó thủ tướng
Chính phủ
Bộ trưởng
Quốc phòng
Bộ trưởng
Bộ Công an
Bộ trưởng
Giao thông Vận tải
Tổng thanh
tra Chính phủ
Bộ trưởng Bộ Tài chính
Bộ trưởng
Kế hoạch và Đầu tư
Bộ trưởng
Bộ Công thương
Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường
Bộ trưởng
Bộ Xây dựng
Bộ trưởng
Giáo dục và Đào tạo
Bộ Trưởng
Bộ Y Tế
Bộ trưởng
Bộ Tư pháp
Bộ trưởng
Bộ NN & PTNN
Bộ trưởng
Bộ KH&CN
Bộ trưởng
Bộ LĐ – TBXH
Thống đốc
Ngân hàng nhà nước
Bộ trưởng Chủ nhiệm UBDT
Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông
Bộ trưởng
Bộ Văn hóa – TTDL
Bộ trưởng
Bộ Nội Vụ
Bộ trưởng – Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ