Chủ đề

(Chính trị) - Văn kiện Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: “Phát huy dân chủ phải đi liền với tăng cường pháp chế, đề cao trách nhiệm công dân, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và đề cao đạo đức xã hội. Phê phán những biểu hiện dân chủ cực đoan, dân chủ hình thức. Xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng dân chủ để làm mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và những hành vi vi phạm quyền dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân”.

Đích đến mà Đảng đã lựa chọn theo nguyện vọng của toàn dân tộc là xây dựng xã hội, xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Và để xây dựng xã hội, xã hội chủ nghĩa nhất thiết phải xây dựng và không ngừng phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa. Bởi lẽ thực chất của quá trình này là phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Tính tích cực, tự giác sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, nhằm huy động mọi nguồn lực phát triển đất nước.

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước đã và đang tập trung xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, đảm bảo tất cả mọi quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân. Mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân.

Cán bộ công chức phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tôn trọng nhân dân, tận tụy với nhân dân. Phát huy dân chủ, phải đi đôi với đề cao trách nhiệm cá nhân, kỷ luật, kỷ cương xã hội, phê phán và nghiêm trị những hành động vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, những hành vi lợi dụng dân chủ để gây rối, chống tập trung quan liêu và dân chủ hình thức.

Cùng với quá trình hoàn thiện và thực hiện hệ thống pháp luật, Đảng, Nhà nước đã thực sự lắng nghe quần chúng nhân dân trong các góp ý phản biện xã hội và giám sát công việc của Đảng, Nhà nước. Nhiều nơi đã thực hiện tốt chế độ thông tin và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước, người đứng đầu chính quyền các cấp trước nhân dân. Phát huy tốt dân chủ chính là động lực để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt khó đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Chính nhờ phát huy tốt dân chủ trong mọi lĩnh vực nên những năm qua, Đảng đã lãnh đạo đất nước vượt qua nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên đâu đó, hàng ngày chúng ta vẫn nhận thấy những bất cập về tình trạng mất dân chủ trong đời sống xã hội, hay ngược lại có nhiều trường hợp lợi dụng dân chủ để mưu cầu lợi ích cá nhân. Những biểu hiện của việc mất dân chủ, lợi dụng dân chủ dù lớn hay nhỏ, dù xẩy ra ở cấp nào cũng sẽ tạo cơ hội để các thế lực thù địch lợi dụng, cản trở sự phát triển chung của xã hội và cộng đồng. Nó sẽ là mảnh đất mầu mỡ để chủ nghĩa cá nhân, nạn tham nhũng, lãng phí, bè cánh cục bộ, cửa quyền trong một bộ phận cán bộ, đảng viên tồn tại.

Thực tế sinh động chứng minh rằng ở đâu, khi nào dân chủ được thực thi thì ở đó sẽ phát huy tốt tiềm năng, trí tuệ con người. Có dân chủ thì mọi người được biết, được tự do bàn bạc, tự do đóng góp ý kiến của mình, qua đó xuất hiện nhiều ý kiến hay, có giá trị cho công việc chung của tập thể.

Còn kỷ luật, kỷ cương được hiểu là những quy luật tạo nên tính thống nhất cho mọi hoạt động, giúp định hướng cho các thành viên trong cộng đồng chung và giải quyết những công việc chung của công đồng. Như vậy dân chủ và kỷ luật, kỷ cương sẽ góp phần tạo ra sự tự giác và thống nhất, giúp huy động được một cách có hiệu quả tiềm năng và sự nhiệt huyết của mọi người, đóng góp cho tập thể.

Để xây dựng xã hội ta thành một xã hội dân chủ, trong đó nhân dân là người chủ chân chính của nhà nước và xã hội, là chủ thể quyền lực. Vấn đề đặt ra là phải thực hiện dân chủ rộng rãi và nghiêm túc, không những dân chủ trong Đảng, trong các cơ quan công quyền mà mỗi cá nhân công dân cũng phải biết thực hiện quyền dân chủ của mình trong khuôn khổ của kỷ luật, kỷ cương. Bởi chỉ có thực hiện dân chủ rộng rãi, trên tinh thần thượng tôn pháp luật là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự nghiệp trong đoàn kết và hành động. Đây cũng là giải pháp kiểm soát quyền lực, ngăn chặn loại bỏ hiện tượng chuyên quyền, sự tha hóa của một bộ phận không nhỏ trong Đảng, để Đảng ta mãi mãi là đạo đức, là văn minh.

(Theo Bút Danh)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên