Chủ đề

(An Ninh Quốc Phòng) - Thực hiện chỉ đạo của  Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, hôm nay (8-8), Bộ tư lệnh Quân khu 7 phối hợp với Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức cuộc Hội thảo “Căn cứ địa cách mạng tỉnh Bình Thuận trong 30 năm chiến tranh giải phóng 1945-1975″. Nhân dịp này, BBT xin trân trọng giới thiệu bài viết của Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Nhân dân chào mừng giải phóng thị xã Phan Thiết

Nhân dân chào mừng giải phóng thị xã Phan Thiết

Trong 30 năm chiến tranh giải phóng (1945-1975), Đảng ta luôn nhận thức rõ tầm quan trọng của việc tổ chức xây dựng, phát huy vai trò của căn cứ địa và hậu phương cách mạng, coi đó là một bộ phận chiến lược quan trọng của đường lối chiến tranh giải phóng. Quá trình xây dựng căn cứ địa và hậu phương cách mạng có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự sáng tạo lớn của Đảng ta trong đường lối tiến hành chiến tranh giải phóng. Thực hiện đường lối chiến lược của Đảng, Đảng bộ cùng quân, dân các địa phương đã tổ chức xây dựng hệ thống căn cứ địa hậu phương vững chắc, tạo thế và giữ thế cho cách mạng tiến lên giành thắng lợi. Bình Thuận là một trong những địa phương tiêu biểu.

Là một tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, có biển đảo, án ngữ ở địa đầu Đông Nam Bộ, Bình Thuận giữ vị trí quan trọng về địa chính trị, quân sự và kinh tế đối với việc xây dựng căn cứ địa và hậu phương cách mạng trong 30 năm chiến tranh giải phóng của cả nước. Thời gian qua đi, những dấu tích một thời vẻ vang của căn cứ địa và hậu phương cách mạng cả nước nói chung, tỉnh Bình Thuận nói riêng có thể bị phai mờ theo năm tháng, nhưng vị trí, vai trò của căn cứ địa và hậu phương cách mạng trong 30 năm chiến tranh giải phóng vẫn còn nguyên giá trị và để lại những bài học kinh nghiệm quý cần tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, phát huy trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay và mai sau.

Một là, dựa chắc vào dân, phát huy sức mạnh của toàn dân để xây dựng căn cứ địa và hậu phương cách mạng.

Trong xây dựng căn cứ địa, hậu phương cách mạng, Đảng ta khẳng định: Trước hết phải triệt để dựa vào nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, phát huy sức mạnh của toàn dân đánh giặc, giữ nước. Trên cơ sở dựa vào dân xây dựng các khu du kích và căn cứ du kích, Đảng ta chỉ đạo xây dựng các căn cứ địa và hậu phương cách mạng. Đây là địa bàn tương đối an toàn, cách mạng làm chủ có điều kiện xây dựng, phát triển lực lượng kháng chiến, làm chỗ dựa đẩy mạnh chiến tranh du kích ở vùng địch hậu.

Ở Bình Thuận, nhờ quán triệt sâu sắc đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng mà Đảng bộ địa phương luôn bám sát cơ sở, dựa vào nhân dân để xây dựng hệ thống căn cứ địa liên hoàn từ căn cứ địa của tỉnh đến căn cứ địa của các huyện và căn cứ lõm (căn cứ du kích) của các xã, liên xã, sau đó nối thông với các căn cứ địa, chiến khu cách mạng ở miền Đông và miền Tây Nam Bộ.

Khu Lê - một trong những cứ điểm cách mạng trong chiến tranh

Khu Lê - một trong những cứ điểm cách mạng trong chiến tranh

Dựa hẳn vào nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, đi từ xây dựng cơ sở chính trị đến xây dựng các khu du kích, căn cứ du kích, từ chưa hoàn chỉnh đến ngày càng hoàn chỉnh, tiến tới xây dựng thành những căn cứ địa rồi hậu phương rộng lớn, vững chắc của cách mạng thực sự là một sáng tạo lớn của Đảng ta về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng căn cứ địa và hậu phương cách mạng trong chiến tranh giải phóng.

Hai là, kết hợp chặt chẽ xây dựng căn cứ địa và hậu phương cách mạng tại chỗ nông thôn, thành thị với xây dựng căn cứ địa và hậu phương cách mạng của cả nước.

Trong xây dựng tiềm lực kháng chiến, Đảng ta hết sức chú ý đến việc xây dựng căn cứ địa và hậu phương cách mạng ở vùng nông thôn, thành thị, trong đó nông thôn được xác định là địa bàn trọng yếu, bởi tại đây thường là bộ máy thống trị của địch có nhiều điểm yếu, sơ hở, nhất là vùng xa xôi hẻo lánh; đặc biệt là nơi có nông dân chiếm 90% dân số, vốn có truyền thống yêu nước, quyết tâm theo Đảng kháng chiến.

Ở Bình Thuận, cuối năm 1950, Tỉnh ủy Bình Thuận quyết định xây dựng Khu căn cứ Lê Hồng Phong (thuộc hai huyện Hòa Đa, Thuận Phong) và căn cứ địa Hàm Tân (căn cứ của tỉnh). Trong kháng chiến chống Mỹ, Tỉnh ủy chỉ đạo xây dựng hàng loạt các căn cứ địa như: Suối Đá Mài, Núi Ông, Xa Môn, Pô Cao, Gia Le, Sông Quao, Đại Nẫm… Đó là nỗ lực lớn của quân và dân Bình Thuận trong quá trình xây dựng căn cứ địa cách mạng ở địa phương của mình.

Tiến hành xây dựng căn cứ địa và hậu phương cách mạng ở vùng nông thôn, thành thị, đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng căn cứ địa, hậu phương tại chỗ ở khắp mọi nơi với xây dựng toàn diện làm chỗ dựa vững chắc cho cách mạng cả nước thực sự là một trong những nhân tố quan trọng quyết định thắng lợi của quân và dân ta.

Ba là, không ngừng củng cố, xây dựng căn cứ địa và hậu phương cách mạng vững mạnh toàn diện cả về chính trị, quân sự, kinh tế và văn hóa-xã hội.

Trong xây dựng căn cứ địa, hậu phương cách mạng, Đảng ta xác định xây dựng chính trị vững mạnh là khâu then chốt quyết định hàng đầu. Đối với nhiệm vụ xây dựng về chính trị trước hết phải chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên các ngành, các giới và các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia xây dựng căn cứ địa, hậu phương ở khắp mọi nơi. Trong xây dựng về quân sự, tập trung thực hiện vũ trang toàn dân, xây dựng LLVT ba thứ quân, trong đó chú trọng xây dựng các binh đoàn chủ lực làm nòng cốt thực hiện tác chiến tập trung tiêu diệt lớn quân địch; đồng thời xây dựng bộ đội địa phương và dân quân du kích để thực hiện tác chiến du kích, kết hợp chiến tranh du kích với chiến tranh chính quy.

Đối với xây dựng kinh tế, tập trung tăng gia sản xuất lương thực, thực phẩm, phát triển thủ công nghiệp, công nghiệp; đồng thời thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí… vừa bảo đảm chiến đấu, sản xuất, vừa đáp ứng nhu cầu vật chất cho kháng chiến trước mắt và lâu dài. Trong xây dựng văn hóa-xã hội, Đảng ta lãnh đạo xây dựng một nền văn hóa cách mạng mang bản sắc “dân tộc, khoa học và đại chúng”, thực hiện “nếp sống mới” trong sinh hoạt xã hội, xóa bỏ những tập tục cũ, lạc hậu, xóa mù chữ, mở rộng hệ thống giáo dục các cấp, tăng cường đào tạo, đẩy mạnh các hoạt động VHVN, TDTT, y tế kết hợp phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, bồi dưỡng cho lớp người mới có trình độ đảm đương nhiệm vụ cách mạng giao. Đây là nội dung quan trọng, đồng thời cũng là quy luật về xây dựng căn cứ địa và hậu phương cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Bốn là, kiên quyết chiến đấu bảo vệ vững chắc căn cứ địa và hậu phương cách mạng.

Căn cứ địa và hậu phương không chỉ là chiến trường tiêu diệt địch tại chỗ, mà còn là địa bàn chiến lược quan trọng tạo bàn đạp để lực lượng kháng chiến xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động, nổi bật là về quân sự, mở các cuộc tiến công bất ngờ, táo bạo vào các đồn bốt, cứ điểm của quân địch tại quận lỵ, huyện lỵ, kể cả các thị xã, thành phố và các vị trí quan trọng khác của địch, tiêu diệt chúng, mở rộng căn cứ địa và hậu phương kháng chiến. Đặc biệt, căn cứ địa và hậu phương là bàn đạp cho các binh đoàn chủ lực phối hợp với LLVT và nhân dân địa phương thực hiện những đòn tiến công quân sự có ý nghĩa chiến lược giành thắng lợi quyết định.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Thuận đã làm tốt công việc đó, góp phần cùng với căn cứ địa và hậu phương tại chỗ miền Nam tạo thành một hệ thống liên hoàn, trở thành những căn cứ địa và hậu phương vững chắc, vừa là nơi đứng chân, xây dựng và phát triển lực lượng cách mạng, tích trữ lương thực, vừa là địa bàn tổ chức thế trận diệt địch tại chỗ và xuất phát tiến công tiêu diệt địch, giải phóng hoàn toàn tỉnh Bình Thuận, góp phần vào thắng lợi chung của quân và dân cả nước.

Do đó, dựa chắc vào căn cứ địa và hậu phương cách mạng để bày thế trận tiêu diệt địch tại chỗ, bảo toàn lực lượng kháng chiến; đồng thời tổ chức LLVT ba thứ quân, nhất là các binh đoàn chủ lực mở các cuộc tiến công địch ở bên ngoài, tạo điều kiện phát triển chiến tranh du kích, góp phần tạo ra cục diện chiến trường ngày càng có lợi cho ta, bất lợi lớn đối với địch, mở ra thời cơ chiến lược để quân và dân ta từng bước đánh bại quân xâm lược Pháp và Mỹ là một nghệ thuật trong chỉ đạo chiến tranh giành thắng lợi của Đảng ta.

Trải qua 30 năm chiến tranh giải phóng, Bình Thuận đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng căn cứ địa và hậu phương cách mạng ngày càng vững mạnh với nhiều cấp độ khác nhau, bao gồm hậu phương lớn của quốc gia, hậu phương trực tiếp trên những hướng chiến lược trọng yếu và các căn cứ địa trên từng chiến trường, có mạng liên lạc và giao thông vận tải nối hậu phương với tiền tuyến, nối hậu phương với các chiến trường. Căn cứ địa và hậu phương có mối quan hệ hữu cơ, gắn chặt, thúc đẩy nhau phát triển. Song căn cứ địa và hậu phương không phát triển theo một khuôn mẫu cứng nhắc, giữa tiền tuyến và hậu phương không có ranh giới rạch ròi. Trong chiến tranh cách mạng, ranh giới giữa tiền tuyến và hậu phương chỉ là tương đối, quá trình phát triển của căn cứ địa và hậu phương cách mạng tùy thuộc vào sự thay đổi so sánh lực lượng giữa ta và địch và nỗ lực xây dựng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Đây thực sự là một trong những sáng tạo độc đáo của Đảng ta.

Ngày nay, sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, thách thức khó lường, do đó, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta là tập trung xây dựng đất nước giàu mạnh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Bên cạnh việc tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng “thế trận lòng dân”, chúng ta phải kế thừa và phát triển những bài học quý báu được ông cha ta đúc kết từ trong lịch sử, trong đó có những bài học về xây dựng căn cứ địa và hậu phương cách mạng.

Việc xây dựng hậu phương cả nước và các khu vực phòng thủ ở từng địa phương phải nằm trong kế hoạch triển khai chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tất cả phải được nghiên cứu, chuẩn bị và xây dựng ngay từ thời bình. Xây dựng hậu phương chiến lược và khu vực phòng thủ ở từng địa phương phải toàn diện, bảo đảm vững chắc về chính trị, mạnh về QP-AN trên cơ sở phát triển kinh tế và văn hóa, xã hội. Trong đó phải đặc biệt chú trọng tăng cường trận địa “lòng dân”, chú trọng việc chăm lo đời sống nhân dân – nhất là đồng bào các dân tộc, vùng sâu, vùng xa. Xây dựng các khu vực phòng thủ và hậu phương vững mạnh là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, cần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị ở tất cả các cấp.

Thực tiễn luôn vận động, phát triển. Bài học lịch sử về xây dựng căn cứ địa và hậu phương cách mạng của hôm qua vẫn là di sản quý giá cần tiếp tục được kế thừa, vận dụng và phát triển sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ về quốc phòng và an ninh do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đề ra: “Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững chủ quyền biển, đảo, biên giới, vùng trời; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch”(1), góp phần đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên CNXH.

(1). Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.233.

Theo (QĐND)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Thích và chia sẻ bài này trên