Chủ đề

chuẩn đo lường quốc gia

Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia

10/08/2013 | Chỉ đạo – Điều hành

Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia

Phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2020 theo hướng hiện đại, đạt trình độ các nước tiên tiến trong khu vực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế. Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia...