Chủ đề

chiến lược phòng chống tội phạm

Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025

16/04/2016 | Chỉ đạo – Điều hành

Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025

Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Mục tiêu của Chiến lược là đến năm 2020 đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội, giảm từ 3-5% tổng số vụ phạm tội hình sự so với năm 2016. Cảnh sát cơ động TP. Hồ...